sixDoFRigidBodyMotion → finiteVolume Relation

File in src/sixDoFRigidBodyMotionIncludes file in src/finiteVolume
sixDoFRigidBodyMotionSolver / sixDoFRigidBodyMotionSolver.Cinterpolation / volPointInterpolation / pointConstraints.H