sixDoFRigidBodyMotionSolver → sixDoFRigidBodyMotion Relation

File in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFRigidBodyMotionSolverIncludes file in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFRigidBodyMotion
sixDoFRigidBodyMotionSolver.HsixDoFRigidBodyMotion.H