sixDoFRigidBodyMotionSolver → finiteVolume Relation

File in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFRigidBodyMotionSolverIncludes file in src/finiteVolume
sixDoFRigidBodyMotionSolver.Cinterpolation / volPointInterpolation / pointConstraints.H