sixDoFRigidBodyMotionSolver → dynamicMesh Relation

File in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFRigidBodyMotionSolverIncludes file in src/dynamicMesh
sixDoFRigidBodyMotionSolver.CpointPatchDist / pointPatchDist.H
sixDoFRigidBodyMotionSolver.HmotionSolvers / displacement / displacement / displacementMotionSolver.H