sixDoFRigidBodyMotion → sixDoFSolver Relation

File in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFRigidBodyMotionIncludes file in src/sixDoFRigidBodyMotion/sixDoFSolvers/sixDoFSolver
sixDoFRigidBodyMotion.CsixDoFSolver.H