sixDoFRigidBodyState → finiteVolume Relation

File in src/sixDoFRigidBodyStateIncludes file in src/finiteVolume
sixDoFRigidBodyState.HfunctionObjects / fvMeshFunctionObject / fvMeshFunctionObject.H