rigidBodyMotion → rigidBodyModelState Relation

File in src/rigidBodyDynamics/rigidBodyMotionIncludes file in src/rigidBodyDynamics/rigidBodyModelState
rigidBodyMotion.HrigidBodyModelState.H