rigidBodyModelState → rigidBodyModel Relation

File in src/rigidBodyDynamics/rigidBodyModelStateIncludes file in src/rigidBodyDynamics/rigidBodyModel
rigidBodyModelState.HrigidBodyModel.H