chemistryTabulationMethod → OpenFOAM Relation

File in src/thermophysicalModels/chemistryModel/chemistryModel/TDACChemistryModel/tabulation/chemistryTabulationMethodIncludes file in src/OpenFOAM
chemistryTabulationMethod.Hdb / IOobjects / IOdictionary / IOdictionary.H
chemistryTabulationMethod.Hdb / runTimeSelection / construction / runTimeSelectionTables.H
chemistryTabulationMethod.Hfields / Fields / scalarField / scalarField.H
chemistryTabulationMethod.Hprimitives / bools / Switch / Switch.H
chemistryTabulationMethodNew.Cdb / Time / Time.H