polyTopoChanger → polyTopoChange Relation

File in src/dynamicMesh/polyTopoChange/polyTopoChangerIncludes file in src/dynamicMesh/polyTopoChange/polyTopoChange
polyTopoChanger.CpolyTopoChange.H