infinitelyFastChemistry → rhoCombustionModel Relation

File in src/combustionModels/infinitelyFastChemistryIncludes file in src/combustionModels/rhoCombustionModel
infinitelyFastChemistrys.CrhoThermoCombustion / rhoThermoCombustion.H