infinitelyFastChemistry → psiCombustionModel Relation

File in src/combustionModels/infinitelyFastChemistryIncludes file in src/combustionModels/psiCombustionModel
infinitelyFastChemistrys.CpsiThermoCombustion / psiThermoCombustion.H