infinitelyFastChemistry → combustionModel Relation

File in src/combustionModels/infinitelyFastChemistryIncludes file in src/combustionModels/combustionModel
infinitelyFastChemistrys.CmakeCombustionTypes.H