solidBodyMotionFvMesh → finiteVolume Relation

File in src/dynamicFvMesh/solidBodyMotionFvMeshIncludes file in src/finiteVolume
multiSolidBodyMotionFvMesh.Cfields / volFields / volFields.H
solidBodyMotionFvMesh.Cfields / volFields / volFields.H