RAS → eddyViscosity Relation

File in src/TurbulenceModels/turbulenceModels/RASIncludes file in src/TurbulenceModels/turbulenceModels/eddyViscosity
kEpsilon / kEpsilon.HeddyViscosity.H
kOmega / kOmega.HeddyViscosity.H
kOmegaSST / kOmegaSST.HeddyViscosity.H
LaunderSharmaKE / LaunderSharmaKE.HeddyViscosity.H
realizableKE / realizableKE.HeddyViscosity.H
RNGkEpsilon / RNGkEpsilon.HeddyViscosity.H
SpalartAllmaras / SpalartAllmaras.HeddyViscosity.H
v2f / v2f.HeddyViscosity.H